آرشیو برچسب ها : قیمت طبق 206

اجزای اصلی خودرو و عملکرد آنها چیست؟

اجزای اصلی خودرو و عملکرد آنها چیست؟

اجزای اصلی خودرو و عملکرد آنها چیست؟ موتور: موتور به عنوان قلب هر وسیله نقلیه عمل می کند، چیزی است که قدرت چرخ ها را برای حرکت خودرو فراهم می کند. بدون موتور، وسایل نقلیه به سادگی با واگن های فلزی حرکت می کنند. یک موتور از بنزین و جرقه برای ایجاد انفجار کنترل شده